ติดต่อเรา
สายด่วนได้ที่ : +66 23 488 660

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

สารจากประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหาร

แม้ว่าล็อกซเล่ย์จะต้องเผชิญกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลง ความผันผวนจากหลายปัจจัยที่เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องมากว่า 2 ปี แต่ท่ามกลางวิกฤติ บริษัทได้เล็งเห็นโอกาสทางธุรกิจจากแนวทางการใช้ชีวิตรูปแบบใหม่ที่เกิดขึ้น โดยเฉพาะในมุมการเติบโตของเทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญต่อวิถีการใช้ชีวิต และประยุกต์ใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของธุรกิจ การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ นำมาซึ่งการปรับเปลี่ยนแนวทางการดำเนินธุรกิจ และการพัฒนาประสิทธิภาพการบริหารจัดการในธุรกิจหลักของบริษัท

นอกเหนือจากโอกาสทางธุรกิจแล้ว ยังเป็นโอกาสที่บริษัทจะได้เรียนรู้ ปรับตัว และปรับเปลี่ยนวิธีการทำงานให้ดีขึ้น มีประสิทธิภาพมากขึ้น เป็นโอกาสได้สั่งสมประสบการณ์ความเชี่ยวชาญ อันจะช่วยเสริมสร้างรากฐานทางธุรกิจให้มีความมั่นคง นำไปสู่การการเติบโตและพัฒนาอย่าง

ปี 2565 ล็อกซเล่ย์ยังคงดำเนินธุรกิจโดยให้ความสำคัญใน 2 ประเด็นหลัก คือการสร้างสมดุลของโครงสร้างรายได้และการลดความเสี่ยงจากการดำเนินธุรกิจ ด้วยการลงทุนและดำเนินงานในพอร์ทธุรกิจที่มีความหลากหลายของบริษัท เพื่อสร้างความมั่นคงในด้านผลประกอบการ และการบริหารความเสี่ยงอย่างเหมาะสมเพื่อเตรียมพร้อมสำหรับสถานการณ์ที่มีความผันผวนตลอดเวลา

(นายธงชัย ล่ำซำ)
ประธานกรรมการ
(นายสุรช ล่ำซำ)
ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร
บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

จากรากฐาน กลยุทธ์การดำเนินธุรกิจที่วางไว้เป็นอย่างดี รวมทั้งความร่วมมือ พลกำลัง และทรัพยากรที่ทุ่มเท ช่วยให้บริษัทสามารถขับเคลื่อนดำเนินไปได้อย่างมั่นคง และพร้อมจะต่อยอดการเติบโตผ่านโอกาสทางเลือกธุรกิจใหม่ ๆ ในอนาคต

ในปี 2566 บริษัทจะยังคงมุ่งมั่นในการดำเนินธุรกิจตามวิสัยทัศน์ และกลยุทธ์หลักที่ได้วางรากฐานไว้และเตรียมพร้อมสำหรับการปรับตัวเชิงรุก สู่การบูรณาการ สร้างคุณค่าทางธุรกิจรูปแบบใหม่ เพื่อสร้างผลตอบแทนที่ดีแก่ผู้ถือหุ้นและผู้มีส่วนได้เสียอย่างสม่ำเสมอ นับเป็นก้าวย่างสำคัญสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

ในนามของคณะกรรมการบริษัท ผมขอขอบคุณผู้ถือหุ้น คณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกท่าน ที่ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของบริษัทด้วยดีเสมอมา ผมเชื่อมั่นว่าด้วยความมุ่งมั่น ทุ่มเท อุตสาหะและศักยภาพในการบริหารจัดการ จะช่วยให้ล็อกซเล่ย์มีก้าวย่างที่มั่นคง ขับเคลื่อนนำพาองค์กรให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ที่วางไว้

Vision Mission and Corporate Values

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยมองค์กร

วิสัยทัศน์

ทางเลือกบนความเชื่อมั่น

สำหรับลูกค้าคู่ค้าและนักลงทุน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

พันธกิจ

เป็นทางเลือกที่ดีที่สุดแก่ลูกค้าด้วยสินค้าและบริการที่ตอบสนองความต้องการ และเพื่อประโยชน์ของลูกค้าเป็นสำคัญ

เสริมสร้างความแข็งแกร่งด้านการเงิน สร้างผลกำไรเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน

เติบโตไปกับพันธมิตร และดำเนินธุรกิจด้วยความเป็นธรรม เพื่อความไว้วางใจ และการเป็นพันธมิตรการค้าในระยะยาว

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาโครงสร้าง กระบวนการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร ควบคู่ไปกับการสร้างสังคมการทำงานที่เป็นสุข ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบ โดยอยู่ร่วมเติบโตไปพร้อมกับชุมชน และสังคม

ค่านิยม

S

STRENGTH

in People & Capability

P

PASSION

to Learn

I

INNOVATION

for Quality

R

READY

for Change

I

INTEGRITY

& Honesty

T

TEAM

Synergy & Respect

ประวัติความเป็นมา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) ประกอบกิจการมานานกว่า 84 ปี เดิมใช้ชื่อ บริษัท ล๊อกสเลย์ ไรซ์ กัมปะนี (กรุงเทพฯ) จำกัด จดทะเบียนจัดตั้งเป็นบริษัทอย่างเป็นทางการ เมื่อวันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2482 ด้วยการร่วมลงทุนระหว่างนายอึ้งยุกหลง ล่ำซำ กับ นายเอ็ม.พี. และนายแอนดรูว์ บิตตี้ (เจ้าของบริษัท ดับเบิ้ลยู. อาร์. ล๊อกสเลย์ ในฮ่องกง) มีวัตถุประสงค์เพื่อประกอบธุรกิจส่งออกสินค้าทางการเกษตร เช่น ข้าว และไม้ เป็นต้น

ต่อมาได้ขยายธุรกิจเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากประเทศอังกฤษมาจำหน่ายในเมืองไทย ทั้งเครื่องอุปโภคบริโภค สินค้าที่ใช้เทคโนโลยีทันสมัย จนกระทั่งปี พ.ศ. 2500 บริษัทได้เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ล๊อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด เพื่อรองรับการจำหน่ายสินค้าที่หลากหลายขึ้น

วันที่ 14 กรกฎาคม พ.ศ. 2520 บริษัทฯ ได้เปลี่ยนชื่ออีกครั้งเป็น บริษัท ล็อกซเล่ย์ (กรุงเทพฯ) จำกัด โดยเริ่มจับตลาดสินค้าด้านเทคโนโลยีมากขึ้น รวมถึงสินค้าด้านอุตสาหกรรมและสินค้าเทคโนโลยีขั้นสูง ซึ่งล็อกซเล่ย์สามารถพัฒนาศักยภาพไปสู่การเข้ารับสัมปทานกับภาครัฐ และร่วมลงทุนในโครงการใหญ่ๆ เช่น โรงไฟฟ้า โครงการเคเบิ้ลใต้น้ำ ระบบเก็บเงินทางด่วน เป็นต้น

"บริษัทฯ สั่งสมชื่อเสียงที่ดีในการดำเนินธุรกิจมาอย่างยาวนาน ส่งผลให้มีผู้ประกอบการชั้นนำ ทั้งในและต่างประเทศสนใจเข้าร่วมธุรกิจต่างๆ กับบริษัทฯ เสมอมา จนกระทั่งได้แปรสภาพเป็นบริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) เมื่อวันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2536 เป็นต้นมา และได้จดทะเบียนอยู่ใน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยในกลุ่มพาณิชย์ โดยใช้ชื่อ “LOXLEY” ทำการซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ตั้งแต่วันที่ 25 มกราคม พ.ศ. 2537"

บริษัทฯ มีความมุ่งมั่นดำเนินธุรกิจแบบครบวงจร มุ่งเน้นสร้างความเจริญเติบโตที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า และบริหารสินทรัพย์ที่มีอยู่ให้เกิดมูลค่าสูงสุดตามหลักการเพิ่มมูลค่าทางเศรษฐกิจ และรักษาประโยชน์ให้แก่ผู้ถือหุ้น

ยุคแรก ตั้งแต่ก่อตั้งบริษัท ปี พ.ศ. 2482 - พ.ศ. 2499

ล็อกซเล่ย์ เริ่มต้นจากการทำธุรกิจส่งออกข้าว และไม้ ซึ่งประสบความสำเร็จเป็นอย่างมาก โดยเฉพาะข้าวไทยคุณภาพชั้นเลิศได้รับความนิยมสูงในต่างประเทศ ทำให้บริษัทฯ สามารถขยายฐานการกระจายสินค้าไปยังทวีปต่างๆ ได้มากขึ้น อาทิ ทวีปยุโรป อเมริกา แอฟริกา และจีน เป็นต้น

ต่อมาในช่วงหลังสงครามโลกครั้งที่ 2 ตลาดโลกขาดแคลนสินค้าเกษตร บริษัทฯ จึงได้ขยายการส่งออกสินค้าเกษตรอื่นๆ เพิ่มขึ้น เช่น ครั่ง น้ำมันมะพร้าว เนื้อมะพร้าวตากแห้ง เมล็ดงา และผลผลิตทางการเกษตรอื่นๆ ขณะเดียวกันก็ได้ขยายธุรกิจเพิ่มการนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศมาจำหน่ายในประเทศไทยด้วย โดยสินค้าส่วนใหญ่มาจากอังกฤษ เพราะผู้ร่วมลงทุนในขณะนั้นเป็นชาวอังกฤษ สินค้าหลักๆ ได้แก่ เครื่องยนต์ เครื่องปั๊มน้ำ เครื่องกำเนิดไฟฟ้า และเครื่องพิมพ์ดีดยี่ห้อโอลิเวตตี้ ฯลฯ สินค้าเหล่านี้สร้างรายได้เป็นจำนวนมาก ทำให้บริษัทฯ เติบโต และย้ายสำนักงานจากย่านสะพานพุทธไปอยู่ที่อาคารล็อกซเล่ย์ เสือป่า

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ยุคที่ 2ปี พ.ศ. 2500 - พ.ศ. 2525

ล็อกซเล่ย์ยังคงดำเนินธุรกิจนำเข้าสินค้าจากอังกฤษ ขณะเดียวกันก็เพิ่มการนำเข้าสินค้าจากประเทศในแถบเอเชีย เช่น เครื่องยนต์จากญี่ปุ่น แป้งคอสเมติกจากเกาหลี และเริ่มจำหน่ายสินค้าอุตสาหกรรม และสินค้าเทคโนโลยีชั้นสูงจากต่างประเทศมากขึ้น นอกจากนี้ยังขยายธุรกิจด้านการจัดจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคอย่างเต็มที่ด้วย

ช่วงเวลานี้ บริษัทฯ สั่งสมทักษะและความเชี่ยวชาญในธุรกิจสินค้าไฮเทคมาอย่างต่อเนื่อง ซึ่งล็อกซเล่ย์เป็นบริษัทแรกที่นำระบบคอมพิวเตอร์ของ IBM มาใช้ในระบบบัญชีและการเก็บข้อมูลของบริษัทฯ นั่นจึงเป็นจุดเริ่มต้นของการก้าวเข้าสู่ธุรกิจด้านเทคโนโลยีอย่างเต็มตัวในยุคต่อมา

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ยุคที่ 3ปี พ.ศ. 2526 - พ.ศ. 2559

ล็อกซเล่ย์ขยายธุรกิจไปทางด้านโครงสร้างสาธารณูปโภค โทรคมนาคม พลังงาน เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร รวมถึงสินค้าอุปโภคบริโภค เริ่มขยายฐานการลงทุนไปยังต่างประเทศ ร่วมประมูลงานโครงการในประเทศต่างๆ ในภูมิภาค และการส่งออกสินค้าอุปโภคบริโภคไปจำหน่ายต่างประเทศ นอกจากนี้ยังเริ่มก้าวเข้าสู่ธุรกิจบริการด้านระบบงานรักษาความปลอดภัยในสนามบินด้วย

ในทศวรรษนี้ ล็อกซเล่ย์ขยายและเติบโตจนกระทั่งเป็นบริษัทฯ ที่ได้ชื่อว่ามีความหลากหลายครอบคลุมทุกด้าน กลายเป็นกลุ่มบริษัทที่มีความเชี่ยวชาญหลายด้าน แต่ในความหลากหลายนั้น มีความเป็นเอกภาพสามารถทำงานร่วมกันได้ ทั้งนี้ มีการจัดแบ่งกลุ่มธุรกิจและกระจายอำนาจให้ผู้บริหารในระดับต่างๆ มีอำนาจในการตัดสินใจ ซึ่งเป็นหัวใจหลักของการบริหารงานแบบ Conglomerate

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

ยุคที่ 4ปี พ.ศ. 2560 - ปัจจุบัน

ล็อกซเล่ย์ปรับตัวอีกครั้งตามสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป มีการปรับโครงสร้างองค์กร จัดกลุ่มธุรกิจใหม่ให้ชัดเจนและคล่องตัวยิ่งขึ้น ปรับเป้าหมายมุ่งเน้นธุรกิจหลักที่มีความเชี่ยวชาญ และมีโอกาสเติบโตในอนาคต เพื่อเพิ่มความสามารถในการทำกำไร โดยผันตัวเองเป็น Holding-Operating Company คือยังคงดำเนินธุรกิจของตนเอง ควบคู่กับการกำกับดูแลบริษัทในเครือ

ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา ล็อกซเล่ย์ประสบความสำเร็จและเติบโตอย่างต่อเนื่อง ด้วยบุคลากรคุณภาพ วัฒนธรรมองค์กรที่ดี พร้อมด้วยพันธมิตรทางธุรกิจที่มั่นคง ล็อกซเล่ย์ยึดหลักธรรมาภิบาล ประกอบธุรกิจด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ร่วมส่งเสริมพัฒนาชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน

บริษัท ล็อกซเล่ย์ จำกัด (มหาชน) กลุ่มผลิตภัณฑ์ก่อสร้าง

โครงสร้างองค์กร

คณะกรรมการบริษัท

ที่ปรึกษาประธานกรรมการ

คณะกรรมการบริหาร

ที่ปรึกษาคณะกรรมการบริหาร